Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kubaf
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
kubaf
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viaponurykosiarz ponurykosiarz
kubaf
 I byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie smutne.
— Olgierd Świerzewski – Zapach miasta po burzy
kubaf
kubaf
kubaf
4398 4ceb 500
Reposted fromarbuzy arbuzy viainspirations inspirations
kubaf
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk viatruskawkowamyszka truskawkowamyszka
4062 7c2e 500
Reposted frombadwolfangel badwolfangel viaadaaa93 adaaa93
kubaf
0206 b40f
Reposted fromjethra jethra viaziemniaki ziemniaki
kubaf
Szukam wiatru w polu,
zapomnianych słów,
śladu łez w kąkolu,
przedwczorajszych bzów.
— Osiecka
kubaf
Play fullscreen
kiedyś przyjdzie czas na pytania...
ZOSTAŃ
Reposted fromdziewcze dziewcze viapikkumyy pikkumyy
kubaf
8133 4979
Reposted fromtfu tfu vianiemadokaduciec niemadokaduciec
kubaf
1425 b9ce 500
Reposted fromtfu tfu viapulczynski pulczynski
kubaf
8648 1808
Reposted fromLattemakauen Lattemakauen viaTehawanka Tehawanka
kubaf
8700 e2f3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacryingangel cryingangel
kubaf
8700 e2f3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacryingangel cryingangel
kubaf
8162 b869 500
Reposted fromfrotka frotka vianiemadokaduciec niemadokaduciec
kubaf
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaSenyia Senyia
kubaf
9741 a939 500
Reposted fromtfu tfu viapulczynski pulczynski
kubaf
4858 7910 500
Reposted frompierdolony pierdolony viapulczynski pulczynski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl