Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kubaf
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viajoannna joannna
kubaf
2785 7210 500
Reposted frommeem meem viakarwa karwa
kubaf

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromlimni limni viamay29th may29th
kubaf
8448 63fe 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viajrb jrb
kubaf
Reposted fromtfu tfu viagabor gabor
kubaf
3332 60a3 500
Reposted fromdudzia dudzia viamaruda maruda
kubaf
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viazie zie
kubaf
7575 731b 500
Reposted frombeer beer vianiskowo niskowo
kubaf
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viamaruda maruda
kubaf
0833 14c3 500
Reposted fromthalahassi thalahassi viasober sober
kubaf
1476 d3fe 500
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator viasober sober
kubaf
8559 7904 500
kubaf
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viajethra jethra
kubaf
9623 e286 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
kubaf
0600 3827
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaQliczek Qliczek
kubaf
1275 2944 500
Reposted frompierdolony pierdolony viadygoty dygoty
kubaf
kubaf
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viakapitandziwny kapitandziwny
kubaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl